Suuntaviivoja Pirkanmaan aluevaaleissa


Suuntana parempi terveydenhuolto

Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa ja toteutetaan seitsemän päivän hoitotakuu.

Perusterveydenhuolto järjestetään pääosin lähipalveluna ja palveluissa pyritään hyödyntämään myös digitaalisia palveluita.

Nopeutetaan ja mahdollistetaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsy matalalla kynnyksellä.

Julkisissa perusterveydenhuollon palveluissa olisi hyvä edetä kohti maksuttomuutta. Soteasiakasmaksujen tulee olla kohtuullisen pieniä, jotta pienituloisetkin pystyvät käymään lääkärissä eikä asiakasmaksukattoa
saa korottaa nykyisestä.

Coxan, Tays Sydänsairaalan ja Fimlabin toiminta turvataan julkisesti omistettuina osakeyhtiöinä.

Suuntana turvallinen vanhuus

Huolehditaan, että kotihoidossa on riittävästi hoitajia ja aikaa kohdata ikääntyneet.

Tuetaan ikääntyneiden kotona asumista on monipuolisesti ja ehkäistään kotona asuvien ikäihmisten yksinäisyyttä.

Hoitajamitoitus mahdollistaa vanhushoivan paremman laadun ja parantaa henkilöstön hyvinvointia.

Lisätään tehostettua palveluasumista ja välimuotoista asumista Pirkanmaalla. Omaishoidon tuen kriteerit yhdenmukaistetaan ja omaishoitajille tarjotaan riittävästi vapaita ja virkistäytymismahdollisuuksia.

Otetaan kolmas sektori paremmin mukaan palvelujen tarjoajaksi.

Suuntana vaikuttavammat lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Parannetaan perheille saatavia palveluita mm. perhetyötä kotiin on saatava tarvittaessa ja lapsiperheiden aikuissosiaalityötä vahvistetaan.

Lastensuojelun toimintaedellytykset ja resurssit turvataan.

Oppilas- ja opiskelijahuollon (ml. kuraattorit ja psykologit) tulee olla lähellä oppilaita ja resurssit on kohdennettava tarvetta vastaaviksi eli on tarjottava enemmän palveluita haastavilla alueille.

Vammaisille lapsille turvataan ja tarjotaan yksilölliset ja tarvetta vastaavat palvelut.

Toteutetaan nuorten terapiatakuu ja maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Suuntana parempi työelämä ja henkilöstön työhyvinvointi

Sotehenkilöstön saatavuuteen ja alalla vallitsevaan työvoimapulaan etsitään monella tasolla ratkaisuja.

Parannetaan palkkausta, tuodaan työvoimaa ulkomailta, lisätään koulutuspaikkoja alueelle ja valtakunnallisesti, tehdään yhteistyötä paikallisten koulutuksen järjestäjien kanssa ja helpotetaan osatyökykyisten ja eläkeläisten työtekoa. Lisäksi kiinnitetään huomioita työhyvinvointiin ja johtamiseen.

Suuntana hyvät palo- ja pelastuspalvelut

Turvataan palo- ja pelastustehtävät koko Pirkanmaan alueella.

Rakennetaan hyvinvointialueella lääkärihelikopteritoiminnalle uudet tilat Pirkkalan lentoaseman alueelle ja kehitetään Pirkkalan tukikohdasta valtakunnallinen potilassiirtojen keskus.