Vaaliteemojani

Nostetaan Suomi kasvatuksen ja
koulutuksen kärkimaaksi

 • Kaksivuotinen maksuton esiopetus mahdollistetaan jokaiselle lapselle.
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutusmääriä on lisättävä, ja palkkaus nostettava vastaamaan työn vaativuutta.
 • Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen ja hyvään opetukseen omassa lähikoulussa.
 • Perusopetuksen riittävä perusrahoitus on turvattava, oppimisen tukea ja alueellista tasa-arvoa vahvistettava. Koulujen eriarvoistumista tulee ehkäistä eri keinoin.
 • Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta lisätään ja lukiokoulutukselle taataan jatkuvien uudistusten jälkeen työrauha.
 • Lukutaitotyö otetaan tosissaan ja lasten ja nuorten lukutaitoa edistetään kaikissa palveluissa.
 • Katsomusaineiden opetus uudistetaan.
 • Korkeakoulujen rahoitusta parannetaan ja tutkimuksen rahoitusta vahvistetaan.

Turvataan kulttuurin, taiteen ja luovan alan toimintaedellytykset

 • Kulttuurin rahoitusta nostetaan yhteen prosenttiin valtion budjetista.
 • Kulttuurin valtionosuusjärjestelmää uusittaessa huomioidaan uudet taidemuodot ja pienet kulttuuriyhteisöt siten, että vanhojen taidelaitosten rahoitus säilyy.
 • Yhteiskunnan on tuettava eri tavoin kulttuuritoimintaa, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus nauttia kulttuurista kokijana, tekijänä tai harrastajana. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksia mahdollistetaan laajentamalla harrastamisen Suomen mallia.
 • Taiteilijapalkka otetaan käyttöön. Pelkillä apurahoilla ei elä.

Ilmasto- ja ympäristönäkökulma päätöksenteon ytimeen

 • Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Se vaikuttaa negatiivisesti luontoon ympäri maailmaa. Jokainen ihminen voi omilla teoillaan hillitä ilmastonmuutosta.
 • Luontokatoa ehkäistään ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on pysäytettävä.
 • Tavoitteena tulee olla, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskunta vuosisadan puoleenväliin mennessä.
 • Tarvitaan investointeja raideliikenteeseen. Paremmin palveleva raideliikenne edistää päästötavoitteisiin pääsemistä ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä.
 • Pyöräilyä ja kävelyä edistetään rakentamalla riittävän tiheä kevyenliikenteen verkosto kaupunkeihin. Pyöräilyn ohella parannetaan joukkoliikenteen saatavuutta ja tehdään siitä oikea vaihtoehto yksityisautoilulle.
 • Ilmastomyönteistä ruokaa suositaan. Verotuksella voidaan ohjata parempiin elintapoihin ja kasvispohjaiseen ruokavalioon.

Taataan reilu työelämä jokaiselle

 • Nostetaan keskiöön työelämän oikeudenmukaisuus ja työelämän pelisääntöjen noudattaminen.
 • Palkalla on tultava toimeen ja sosiaaliturvaa ei saa leikata.
 • Perhevapaiden tasaisempi jakaminen isien ja äitien välillä parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja edistää tasa-arvoa työelämässä.
 • Työelämän sukupuolittuneisuutta on purettava. Tasa-arvoa työelämässä edistää mm. palkkauksen avoimuus.
 • Panostetaan työhyvinvointiin ja työtekijöiden työssä jaksamiseen.

Turvataan ihmisten oikeus hoitoon ja hoivaan

 • Tarvitaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus, jossa uudistetaan sosiaaliturvaa yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi.
 • Turvataan hyvinvointialueiden rahoitus.
 • Inhimillisesti kestävä vanhustenhoito edellyttää, että on riittävästi hoitajia.
 • Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa palkkaamalla lisää hoitajia, lääkäreitä ja edistetään mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä huolehditaan inhimillisemmästä päihdepolitiikasta.
 • Huolehditaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen perusrahoituksen riittävyydestä ja uudistetaan avustuspolitiikkaa siten, että kolmas sektori pystyy jatkossakin ennaltaehkäisemään ongelmia ajoissa ja tarjoamaan ihmisille matalalla kynnyksellä turvaverkkoja.

Vähennetään yhteiskunnallista eriarvoisuutta

 • Suomalainen yhteiskunta on perustunut pieniin tuloeroihin ja ihmisten väliseen tasa-arvoon. Pidetään jatkossakin kaikki ihmiset mukana ja ehkäistään syrjäytymistä sekä eriarvoistumista.
 • Köyhyysongelma on otettava tosissaan ja etsitään laajasti keinoja, miten tukea vähävaraisia lapsiperheitä.
 • Edistetään yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja jengiytymistä ja vahvistetaan osallisuutta.

Suomen etu on vahva kaupunkipolitiikka

 • Suomen etu vaatii vahvaa kaupunkipolitiikkaa. Suurten kaupunkiseutujen menestys on koko Suomen kilpailukyvyn kannalta olennaista.
 • Kaupunkien haasteisiin on saatava riittävästi valtion rahoitusta. Monet sosiaaliset ongelmat, kuten asunnottomuus, päihdeongelmat ja pitkäaikaistyöttömyys kasautuvat kaupunkeihin ja tarvitaan valtiolta työkaluja näiden ongelmien hoitamiseen.
 • Valtion on huolehdittava, että kaupungeilla on resursseja ja mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
 • Valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan kuntien panostukset segregaation ehkäisemiseen.