Vaaliteemojani

Kasvatus & koulutus & sivistys

 • Palautetaan kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus kaikille lapsille ja varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku tasolle, joka takaa riittävän aikuisten läsnäolon arjessa.
 • Kaksivuotinen maksuton esiopetus mahdollistetaan jokaiselle lapselle.
 • Peruskoulun eriarvoistumista ehkäistään ja kaupunkien lähiöiden kouluja tuetaan eri keinoin.
 • Erilaisista hankerahoituksista siirrytään koulutuksen ja opetuksen perustyön rahoituksen vahvistamiseen.
 • Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta lisätään ja lukiokoulutukselle taataan jatkuvien uudistusten jälkeen työrauha.
 • Toisen asteen koulutuksesta tehdään maksutonta ja oppivelvollisuutta pidennetään.
 • Lukutaitotyö otetaan tosissaan ja lasten ja nuorten lukutaitoa edistetään kaikissa palveluissa.
 • Korkeakoulujen rahoitusta parannetaan ja tutkimuksen rahoitusta vahvistetaan.

Kulttuuri & taide

 • Kulttuurin rahoitusta nostetaan yhteen prosenttiin valtion budjetista.
 • Kulttuurin valtionosuusjärjestelmää uusittaessa huomioidaan uudet taidemuodot ja pienet kulttuuriyhteisöt siten, että vanhojen taidelaitosten rahoitus säilyy.
 • Yhteiskunnan on tuettava eri tavoin kulttuuritoimintaa, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus nauttia kulttuurista kokijana, tekijänä tai harrastajana. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksia mahdollistetaan toteuttamalla harrastustakuu.
 • Taiteilijapalkka otetaan käyttöön. Pelkillä apurahoilla ei elä.

Ilmasto & ympäristö

 • Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Se vaikuttaa negatiivisesti luontoon ympäri maailmaa. Jokainen ihminen voi omilla teoillaan hillitä ilmastonmuutosta.
 • Tavoitteena tulee olla, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskunta vuosisadan puoleenväliin mennessä.
 • Tarvitaan investointeja raideliikenteeseen. Paremmin palveleva raideliikenne edistää päästötavoitteisiin pääsemistä ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä.
 • Pyöräilyä ja kävelyä edistetään rakentamalla riittävän tiheä kevyenliikenteen verkosto kaupunkeihin. Pyöräilyn ohella parannetaan joukkoliikenteen saatavuutta ja tehdään siitä oikea vaihtoehto yksityisautoilulle.
 • Ilmastomyönteistä ruokaa suositaan. Verotuksella voidaan ohjata parempiin elintapoihin ja kasvispohjaiseen ruokavalioon.

Perheet & työ & tasa-arvo

 • Edistetään lapsiperheille suunnattujen palveluiden kuten perhetyön saatavuutta.
 • Lastensuojelun henkilöstön määrä on oltava riittävä, jotta avun saa nopeasti.
 • Toteutetaan joustava perhevapaauudistus, joka lisää tasa-arvoa huomioimalla erilaiset perhemuodot ja tilanteet.
 • Perhevapaiden tasaisempi jakaminen isien ja äitien välillä parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja edistää tasa-arvoa työelämässä.
 • Työelämän sukupuolittuneisuutta on purettava. Tasa-arvoa työelämässä edistää mm. palkkauksen avoimuus.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus & terveys

 • Suomalainen yhteiskunta on perustunut pieniin tuloeroihin ja ihmisten väliseen tasa-arvoon. Pidetään jatkossakin kaikki ihmiset mukana ja ehkäistään syrjäytymistä sekä eriarvoistumista.
 • Köyhyysongelma on otettava tosissaan ja etsitään laajasti keinoja, miten tukea vähävaraisia lapsiperheitä.
 • Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on tehtävä seuraavan kahden vaalikauden aikana. Olennaista on uudistaa sosiaaliturvaa yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi.
 • Inhimillisesti kestävä vanhustenhoito edellyttää, että on riittävästi hoitajia.
 • Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa palkkaamalla lisää hoitajia, lääkäreitä ja edistetään mielenterveyspalveluiden saatavuutta.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja ei koroteta. Kolmen lääkärikäynnin jälkeen käyntien tulee olla maksuttomia. Hoitajankäynneistä ei tule periä maksua.
 • Huolehditaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen perusrahoituksen riittävyydestä ja uudistetaan avustuspolitiikkaa siten, että kolmas sektori pystyy jatkossakin ennaltaehkäisemään ongelmia ajoissa ja tarjoamaan ihmisille matalalla kynnyksellä turvaverkkoja.

Kaupungit & kaupungistuminen

 • Suomen etu vaatii vahvaa kaupunkipolitiikkaa. Suurten kaupunkiseutujen menestys on koko Suomen kilpailukyvyn kannalta olennaista.
 • Kaupunkien haasteisiin on saatava riittävästi valtion rahoitusta. Monet sosiaaliset ongelmat, kuten asunnottomuus, päihdeongelmat ja pitkäaikaistyöttömyys kasautuvat kaupunkeihin ja tarvitaan valtiolta työkaluja näiden ongelmien hoitamiseen.
 • Valtion on huolehdittava, että kaupungeilla on resursseja ja mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.
 • Tarvitaan tunnin juna kahden metropolin Tampereen ja Helsingin välille