Suuntaviivoja

Suuntana laadukas kasvatus ja koulutus

Kasvatus ja koulutus ovat tulevaisuuden investointeja.

On ensiarvoisen tärkeää huolehtia varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen riittävistä resursseista.

Monipuolinen varhaiskasvatus ja esiopetus vähentävät lasten eriarvoisuutta.

Lähikoulu on hyvä koulu.

Jokaisella peruskoulun oppilaalla on oikeus ohjaukseen.

Terveet oppimis- ja työympäristöt on taattava jokaiselle oppijalle ja työntekijälle.

Suuntana hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Parannetaan perheille suunnattuja palveluita. Perheiden on mm. saatava kotiin apua ja palveluita.

Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa ja edistetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta.

Lastensuojeluun ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava.

Toteutetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Eriarvoistumisen voi pysäyttää. Välitetään heikommista ja huolehditaan, ettei kukaan putoa. Toteutetaan köyhyysohjelma myös tulevalla valtuustokaudella.

Suuntana kannustava työelämä

Koulutus on paras keino torjua työttömyyttäTyöllistymisen hallinnolliset esteet on purettava.

Työhyvinvoinnin lisääminen on työssä jaksamisen edellytys.

Työ ja yrittäminen turvaavat hyvinvointimme.

Nuorten koulutusta ja työllistymistä on kaikin tavoin tuettava.

Suuntana hyvä vanhuus

Vahvistetaan vanhustenhoitoa.

Tuetaan kotona asumista on monipuolisesti.

Otetaan kolmas sektori paremmin mukaan palvelujen tarjoajaksi.

Huolehditaan, että hoitohenkilöstöä on riittävästi.

Suuntana puhdas ympäristö

On tärkeää panostaa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Ion torjuttava myös yksilötasolla.

Joukkoliikennettä tulee suosia. Ratikan suunnittelua ja rakentamista on jatkettava. Raideliikenteeseen tulee laajemminkin investoida.

Lähi- ja luomuruokaa lisätään laitoskeittiöihin.
Ruokajätteen määrää on saatava pienennettyä.

Kaupunki- ja palstaviljelypaikkoja on saatava lisää kaupunkitiloihin.

Suuntana hyvät kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kulttuuriavustuksia tulee lisätä ja tukea kulttuurikenttää toipumaan koronan jälkeisessä ajassa.

Nekalaan tulee rakentaa kulttuurikeskus. Taiteilijoille tulee saada lisää työtiloja.

Lasten ja nuorten kulttuuriharrastamisen edellytyksiä on lisättävä. Taidekaari tulee uloittaa koko varhaiskasvatukseen.

Kaupungin vireä kulttuurielämä on vetovoimatekijä.

Päiväkotien ja koulujen pihat sekä puistot muutettava lähiliikuntapaikoiksi.

Harrastamisen hintaa tulee alentaa ja harrastamisen tulee olla kaikkien saatavilla.